Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Kaito Kid
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm

Có 701 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":3,"list":[3,4,7],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[8,3],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":2},{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":7,"so1":20,"so2":22},{"type":0,"a":6,"b":6,"c":3,"subtype":1},{"type":2,"num1":63,"num2":27,"num3":2,"result":72},{"type":0,"so1":5,"so2":860},{"so1":9,"so2":25},{"so2":9,"so1":18},{"so2":41,"so1":67,"idx":0,"help":false},{"so2":3,"so1":33,"idx":7,"help":false},{"so2":3,"so1":2,"idx":0,"help":false},{"idx":3,"so1":4,"so2":24,"so3":42,"help":false},{"so2":1,"so1":6,"option":1},{"idx":8,"type":1,"donvi":8,"metricIdx":1,"d1":3,"d2":4,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":16,"color":"#8fff16","dvi":0,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":2},{"idx":8,"op1":2,"op2":0,"so1":8,"x":88,"so2":4,"so3":708},{"con":10,"bo":40,"ong":80,"type":0,"k":3},{"type":1,"startH":0,"startM":59,"duration":563,"endH":10,"endM":22,"durationH":9,"durationM":23}]
[["6","8","14"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"24",{"A":"20","B":"42"},">","72",{"ans0":"860:5","ans1":"172"},{"ans0":"25x9","ans1":"225"},{"ans0":"18:9","ans1":"2"},{"ans2":"93"},{"ans2":"44"},{"ans2":"8"},{"ans2":"7"},{"ans1":"6","ans2":"0"},"24","490","23","88",["43","83"],{"hour":"0","min":"59"}]