Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 1735 người đã làm bài

[{"a":{"ts":3,"ms":4},"x":{"ts":2,"ms":1},"y":{"ts":3,"ms":2}},{"a":{"ts":3,"ms":4},"c":4,"s":1},{"a":-3,"b":9,"t":1,"o":1,"x":7},{"l":4,"n":16,"ds":[8,7,6,12,10,11,6,9,5,7,7,10,5,9,8,12],"q":5,"v":6},{"l":3,"n":18,"ds":[8,11,11,9,11,9,6,8,8,8,10,11,12,8,9,10,8,10],"q":3,"v":3},{"x":[197,17,210],"t":1,"N":1,"c":2,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"l":[4,0,1,2,3,5]},{"x":[224,97,252,125],"t":1,"N":3,"c":7,"s":1,"lc":1,"gt":[2,3,1],"g":2},{"t":2,"b":-42,"a":-111,"c":4,"N":7},{"N":4,"a":24,"b":10,"c":9,"t":1},{"na":8,"a":4,"b":3,"c":4,"t":1,"h":2,"gt":1}]
[[0],[{"x":360,"y":80},{"x":280,"y":140}],"-12","2","6",[1,2,3],"EDF","69","\frac{120}{13}","7"]