Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
Dragonsvip
10 điểm

Có 7256 người đã làm bài

[{"gio":7,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":15},{"seed1":8,"seed2":4,"so1":84,"so2":26},{"SH":[19,81],"missed":1},{"so1":94,"so2":5,"idx":13},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"so1":24,"so2":15,"idx":7},{"typeA":0,"typeB":1,"B":54,"A":[5,4],"convert":1},{"type":2,"alpha":-1,"start":35,"dai":64},{"type":2,"sogiua":36,"songang":46,"sodoc":71,"kqngang":82,"kqdoc":35,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":5}]
["7:45","73","58","81",{"ans1":"94+5=99","ans2":"99"},"9",{"ans1":"24-15=9","ans2":"9"},["0","54"],"65",{"input1":"46","input2":"71"}]