Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
Dragonsvip
10 điểm

Có 7264 người đã làm bài

[{"gio":1,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":53},{"seed1":8,"seed2":7,"so1":87,"so2":39},{"SH":[36,64],"missed":0},{"so1":81,"so2":13,"idx":1},{"em":10,"anh":12,"type":1,"k":4},{"so1":35,"so2":6,"idx":8},{"typeA":0,"typeB":1,"B":96,"A":[9,6],"convert":0},{"type":2,"alpha":-2,"start":54,"dai":38},{"type":0,"sogiua":25,"songang":41,"sodoc":47,"kqngang":66,"kqdoc":72,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"+","display_type":6}]
["1:30","70","48","36",{"ans1":"81+13=94","ans2":"94"},"10",{"ans1":"35-6=29","ans2":"29"},"96","33",{"input1":"25","input2":"+"}]