Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
Dragonsvip
10 điểm

Có 7277 người đã làm bài

[{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":76},{"seed1":4,"seed2":6,"so1":46,"so2":18},{"SH":[2,98],"missed":1},{"so1":26,"so2":68,"idx":6},{"em":9,"anh":15,"type":1,"k":3},{"so1":15,"so2":14,"idx":5},{"typeA":0,"typeB":1,"B":52,"A":[5,2],"convert":1},{"type":2,"alpha":-1,"start":45,"dai":25},{"type":1,"sogiua":2,"songang":38,"sodoc":6,"kqngang":36,"kqdoc":4,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":7}]
["10","93","28","98",{"ans1":"26+68=94","ans2":"94"},"9",{"ans1":"15-14=1","ans2":"1"},["50","2"],"25",{"input1":"2","input2":"-"}]