Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 21367 người đã làm bài

[{"so1":7,"so2":2,"so3":0},{"imageId":"gl19","sbt":8,"st":2,"imageName":"quả đào"},{"SH":[3,7],"missed":0},{"type":0,"so1":6,"so2":3,"so3":9,"kq":"+"},{"type":0,"sogiua":5,"songang":3,"sodoc":3,"kqngang":8,"kqdoc":8,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"+","display_type":2},{"so1":3,"so2":4,"idx":2},{"tong":1,"SH1":0},{"so1":4,"so2":1,"idx":8},{"l1":"A","d1":3,"d2":4,"d":0,"color":"#f09600","subtype":0,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"D":[6,9,8],"color":"#3690c9","pos":1,"range":6,"type":2,"disabled":false}]
["9"," 6","3","+",{"input1":"5","input2":"8"},{"ans1":" 3 + 4 = 7","ans2":" 7"},"1",{"ans1":" 4 - 1 = 3","ans2":" 3"},"AB","6"]