Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 21426 người đã làm bài

[{"so1":6,"so2":3,"so3":0},{"imageId":"gl1","sbt":3,"st":2,"imageName":"bộ chìa khóa"},{"SH":[4,6],"missed":1},{"type":1,"so1":8,"so2":3,"so3":5,"kq":"-"},{"type":1,"sogiua":6,"songang":6,"sodoc":8,"kqngang":0,"kqdoc":2,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":4},{"so1":3,"so2":1,"idx":9},{"tong":10,"SH1":6},{"so1":5,"so2":2,"idx":5},{"l1":"M","d1":4,"d2":5,"d":1,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"D":[4,6,8],"color":"#009c00","pos":3,"range":8,"type":2,"disabled":false}]
["9","1","6","-",{"input1":"6","input2":"8"},{"ans1":"3+1=4","ans2":"4"},"4",{"ans1":"5-2=3","ans2":"3"},"PQ","8"]