Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 21426 người đã làm bài

[{"so1":3,"so2":1,"so3":2},{"imageId":"gl20","sbt":8,"st":2,"imageName":"cuốn sách"},{"SH":[1,9],"missed":0},{"type":1,"so1":3,"so2":1,"so3":2,"kq":"-"},{"type":0,"sogiua":2,"songang":5,"sodoc":4,"kqngang":7,"kqdoc":6,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"+","display_type":5},{"so1":6,"so2":2,"idx":8},{"tong":5,"SH1":1},{"so1":7,"so2":2,"idx":12},{"l1":"M","d1":5,"d2":3,"d":0,"color":"#009c00","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"D":[5,4,6],"color":"#3690c9","pos":2,"range":4,"type":2,"disabled":false}]
["6","6","1","-",{"input1":"5","input2":"4"},{"ans1":"6 + 2 = 8","ans2":"8"},"4",{"ans1":"7 - 2 = 5","ans2":"5"},"MN","4"]