Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 21426 người đã làm bài

[{"so1":6,"so2":1,"so3":2},{"imageId":"gl18","sbt":8,"st":3,"imageName":"quả cam"},{"SH":[8,2],"missed":1},{"type":0,"so1":6,"so2":2,"so3":8,"kq":"+"},{"type":2,"sogiua":3,"songang":2,"sodoc":7,"kqngang":5,"kqdoc":4,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":2},{"so1":9,"so2":1,"idx":10},{"tong":7,"SH1":5},{"so1":4,"so2":3,"idx":2},{"l1":"M","d1":5,"d2":3,"d":0,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"D":[3,5,8],"color":"#009c00","pos":1,"range":3,"type":2,"disabled":false}]
["9","5","2","+",{"input1":"3","input2":"5"},{"ans1":"9+1=10","ans2":"10"},"2",{"ans1":"4-3=1","ans2":"1"},"MN","3"]