Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Trung Kenny
10 điểm
Trần Quốc Khánh
10 điểm

Có 2901 người đã làm bài

[{"so1":78,"so2":38},{"so1":88,"so2":6},{"so1":14,"so2":5},{"so1":27,"so2":42},{"type":0,"so1":10,"so2":45},{"SH":[28,72],"missed":1},{"k":5,"missed":3,"list":[3,5,6],"help":false},{"so1":0,"so2":6,"so3":5,"so4":7},{"k":5,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"b":3,"a":10,"id":1},{"type":1,"so1":5,"so2":25},{"so1":6,"so2":3},{"so2":2,"so1":4},{"thuaso":[3,4],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":2},{"type":5,"so2":1,"so1":1,"so3":1},{"a":4,"b":4,"c":2,"type":2},{"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#00c933"},{"so2":4,"so1":7,"idx":0},{"so2":3,"so1":12,"idx":2},{"type":9,"so4":4,"so3":16,"so1":4,"so2":2}]
["40","94",{"ans0":"14 - 5","ans1":"9"},{"ans0":"42 + 27","ans1":"69"},{"ans0":"45 - 10","ans1":"35"},"72",["15","25","30"],"<",["15","35","40"],[1],{"ans0":"25 : 5","ans1":"5"},{"ans0":"3 x 6","ans1":"18"},{"ans0":"4 : 2","ans1":"2"},"12","0",">","9",{"ans1":"7 x 4 = 28","ans2":"28"},{"ans1":"12 : 3 = 4","ans2":"4"},"4"]