Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2908

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 1 phút - 1 giây2016-03-10 17:44:25 1 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 1 phút - 4 giây2016-03-13 15:02:04 1 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 1 phút - 20 giây2016-02-28 17:14:24 1 Xem bài làm
4 Trung Kenny10 1 phút - 32 giây2014-09-14 13:27:04 1 Xem bài làm
5 Trần Quốc Khánh10 1 phút - 41 giây2014-09-12 20:51:44 1 Xem bài làm
6 sontungmtp10 1 phút - 43 giây2015-08-18 16:47:14 1 Xem bài làm
7 Trung Dolce10 1 phút - 44 giây2014-08-31 09:28:08 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Minh Khôi10 1 phút - 45 giây2017-03-12 20:53:56 1 Xem bài làm
9 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 49 giây2016-10-13 19:10:26 1 Xem bài làm
10 Bố Tướng Vân Nội10 1 phút - 49 giây2014-09-03 11:02:31 1 Xem bài làm
11 Trung Dolce10 1 phút - 49 giây2014-08-28 13:31:50 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 50 giây2017-01-20 11:34:42 1 Xem bài làm
13 Phúc Quang Lê10 1 phút - 53 giây2015-02-27 09:16:38 1 Xem bài làm
14 nguyentronganhtu10 1 phút - 55 giây2015-03-14 21:40:08 7 Xem bài làm
15 Trung Dolce10 1 phút - 56 giây2014-08-26 13:38:15 1 Xem bài làm
16 Thần Tuần Long10 1 phút - 57 giây2016-01-10 13:42:57 1 Xem bài làm
17 Lê Hùng Minh10 1 phút - 57 giây2015-04-10 12:14:24 1 Xem bài làm
18 Trung Dolce10 1 phút - 57 giây2014-09-07 09:56:39 1 Xem bài làm
19 Tô Bá Chiến10 1 phút - 57 giây2014-06-01 20:47:59 1 Xem bài làm
20 Trần Nhật Dương10 1 phút - 58 giây2017-02-02 17:55:46 1 Xem bài làm
21 Nguyễn tHị Hồng Vân10 1 phút - 59 giây2015-01-09 19:02:18 1 Xem bài làm
22 Đặng Hồng Trung10 2 phút - 0 giây2014-09-04 13:52:06 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 1 giây2016-06-11 09:03:34 1 Xem bài làm
24 le manh thanh vinh10 2 phút - 2 giây2015-01-18 20:55:03 1 Xem bài làm
25 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 3 giây2016-05-22 21:29:43 1 Xem bài làm
26 Sagit Cute10 2 phút - 3 giây2015-03-15 17:49:26 1 Xem bài làm
27 Lê Quang Phúc10 2 phút - 4 giây2015-02-19 21:09:51 1 Xem bài làm
28 Lê Thị Thu Thuỳ10 2 phút - 4 giây2014-08-17 09:42:36 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thu Hà10 2 phút - 5 giây2017-01-29 19:36:45 1 Xem bài làm
30 Đào Trọng Violympic10 2 phút - 5 giây2015-01-26 09:51:57 1 Xem bài làm
31 trang_2a10 2 phút - 5 giây2014-12-09 17:28:37 1 Xem bài làm
32 Thanh Đoàn10 2 phút - 8 giây2016-06-28 22:15:32 1 Xem bài làm
33 Hồ Văn Minh Nhật10 2 phút - 8 giây2015-03-30 21:25:17 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Trọng Tín10 2 phút - 9 giây2015-01-07 21:33:42 1 Xem bài làm
35 Dang Hong Trung10 2 phút - 9 giây2014-08-28 15:00:24 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 10 giây2015-01-08 12:16:56 4 Xem bài làm
37 nguyen thi xuan10 2 phút - 10 giây2014-12-14 08:52:03 1 Xem bài làm
38 Đào Trọng Nobita10 2 phút - 11 giây2015-02-12 09:42:24 1 Xem bài làm
39 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 11 giây2014-07-03 16:51:54 1 Xem bài làm
40 Tran Quoc An10 2 phút - 12 giây2016-12-18 19:50:42 1 Xem bài làm
41 Dương Trường Nam10 2 phút - 12 giây2016-10-08 15:44:01 1 Xem bài làm
42 Thiên Thiên Chanyeol10 2 phút - 12 giây2016-07-08 21:38:39 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 12 giây2015-01-09 11:25:09 1 Xem bài làm
44 nguyễnthianh10 2 phút - 13 giây2014-12-21 20:49:59 1 Xem bài làm
45 Lê Quang Phúc10 2 phút - 13 giây2015-01-31 19:20:56 1 Xem bài làm
46 thianh_410 2 phút - 15 giây2014-12-31 21:35:28 1 Xem bài làm
47 Đặng Minh Quân10 2 phút - 15 giây2014-07-18 17:40:51 1 Xem bài làm
48 Người Yêu Môn Toán10 2 phút - 16 giây2014-12-10 20:34:12 1 Xem bài làm
49 Nguyen Tuan Viet10 2 phút - 17 giây2015-03-04 15:25:01 1 Xem bài làm
50 trần trọng không13200710 2 phút - 17 giây2015-02-12 09:22:38 1 Xem bài làm