Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4562 người đã làm bài

[{"num1":8693,"dec1":2,"num2":55,"dec2":2},{"value":215.7,"mul":0.01,"type":0,"ans":2.157},{"id":13,"so":6.4},{"so2":20,"so1":10,"type":0},{"so2":6,"so1":48.108},{"so2":0.63,"so1":93.933},{"typeA":4,"typeB":3,"mul":60,"A":300,"B":5,"list_multiple":[60]},{"idx":5,"op1":2,"op2":2,"so2":0.6,"so1":0.8,"x":0.8,"so3":0.384},{"idx":0,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":6},"C":{"x":5,"y":7},"D":{"x":5,"y":3}},{"value":72,"color":12}]
["47.8115","2.157","6.4","0.5","8.018","149.1","5","0.64","14","72"]