Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4464 người đã làm bài

[{"num1":4231,"dec1":1,"num2":12,"dec2":2},{"value":45.77,"mul":0.01,"type":1,"ans":4577},{"id":20,"so":6.8},{"so2":32,"so1":3,"type":0},{"so2":72,"so1":71.496},{"so2":7.16,"so1":50.12},{"typeA":2,"typeB":0,"mul":168,"A":336,"B":2,"list_multiple":[7,24]},{"idx":4,"op1":3,"op2":2,"so1":0.9,"so2":1,"x":8.1,"so3":9},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":1,"y":6}},{"value":26,"color":0}]
["50.772","4577","13.6","0.09375","0.993","7","48","8.1","18","26"]