Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4562 người đã làm bài

[{"num1":1177,"dec1":2,"num2":17,"dec2":1},{"value":38.55,"mul":0.001,"type":1,"ans":38550},{"id":17,"so":2.7},{"so2":4,"so1":6,"type":1},{"so2":11,"so1":14.597},{"so2":5.63,"so1":73.19},{"typeA":1,"typeB":3,"mul":1440,"A":2,"B":2880,"list_multiple":[24,60]},{"idx":7,"op1":2,"op2":2,"so2":0.3,"so1":0.1,"x":6.4,"so3":0.192},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":3,"y":3},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":8,"y":5},"D":{"x":8,"y":2}},{"value":82,"color":2}]
["20.009","38550","2.7","1.5","1.327","13","2880","6.4","19.0","82"]