Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Quang Minh
10 điểm
Nguyen Bao Anh
10 điểm
Trần Kiêm Anh Tài
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
Thánh Cứu Thế
10 điểm

Có 1436 người đã làm bài

[{"z":5,"x":3,"y":4,"xy":34},{"so1":15,"so2":64,"idx":2,"help":false},{"so2":3,"so1":96,"idx":12},{"idx":3,"type":1,"donvi":4,"metricIdx":1,"d1":7,"d2":3,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"idx":5,"type":1,"n":5,"d1":3,"d2":15,"d":0,"color":"#f063c0","subtype":0},{"k":9,"missed":4,"list":[3,4,6,9],"help":false},{"k":8,"missed":3,"list":[4,5,7],"help":false},{"k":9,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"num1":8,"num2":9,"type":1},{"so1":3,"so2":9,"type":0}]
["170",{"ans2":"94"},{"ans1":"96:3=32","ans2":"32"},"28","1/5",["27","36","54","81"],["32","40","56"],["54","63","81"],"17","27"]