Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6508 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":8,"so1":68,"so2":14},{"seed1":8,"seed2":0,"so1":80,"so2":72},{"so1":100,"so2":14},{"seed":2,"so1":42,"so2":6},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":35},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":38},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#ff7e00"},{"so1":76,"so2":22},{"so1":50,"so2":7,"idx":6},{"so1":74,"so2":35,"idx":12}]
["82","8","86","36","38","4",{"ua":["pq","qr","rs","ps"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},"89",{"ans1":"50+7=57","ans2":"57"},{"ans1":"74-35=39","ans2":"39"}]