Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6508 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":13},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":35},{"so1":100,"so2":10},{"seed":2,"so1":72,"so2":7},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":38},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":26},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#ff7e00"},{"so1":15,"so2":73},{"so1":33,"so2":49,"idx":7},{"so1":72,"so2":26,"idx":2}]
["51","5","90","65","25","37",{"ua":["OP","PQ","QR","RO"],"ta":["OP","PQ","QR","RO"]},"88",{"ans1":"33+49=82","ans2":"82"},{"ans1":"72-26=46","ans2":"46"}]