Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6511 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":35},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":38},{"so1":100,"so2":24},{"seed":2,"so1":62,"so2":8},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":26},{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":18},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#ff7e00"},{"so1":48,"so2":37},{"so1":52,"so2":11,"idx":5},{"so1":56,"so2":11,"idx":15}]
["82","22","76","54","7","8",{"ua":["bc","cd","de","eb"],"ta":["BC","CD","DE","EB"]},"85",{"ans1":"52+11=63","ans2":"63"},{"ans1":"56-11=45","ans2":"45"}]