Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18461 người đã làm bài

[{"list":[0,2,5,3,1],"N":5,"max":5},{"list":[7,9,6,4],"N":4,"orderedList":[4,6,7,9]},{"so1":3,"so2":6},{"so1":0,"so2":6,"so3":3},{"type":0,"so1":1,"so2":6,"so3":7,"kq":"+"},{"SBT":5,"ST":4},{"l1":"M","d1":6,"d2":5,"d":0,"color":"#009c00","subtype":0,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":9,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em tập thể dục buổi sáng","actGio":6,"nonactGio":2,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":2,"timereason":"buổi sáng sớm","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":8,"cIndex":9,"color":"#119dff"}]
["5",[4,6,7,9],"9","9","+","4","PQ",{"uansHour":9,"uansMinute":0},1,"5"]