Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18449 người đã làm bài

[{"list":[2,3,4,6,3],"N":5,"max":6},{"list":[8,9,7],"N":3,"orderedList":[7,8,9]},{"so1":6,"so2":1},{"so1":0,"so2":9,"so3":0},{"type":1,"so1":6,"so2":3,"so3":3,"kq":"-"},{"SBT":6,"ST":4},{"l1":"A","d1":5,"d2":4,"d":1,"color":"#009c00","subtype":1,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Mẹ em đi làm","actGio":7,"nonactGio":9,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"đầu giờ sáng","outtimereason":"cuối buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":2,"cIndex":14,"color":"#fc9c00"}]
["6",[7,8,9],"6","9","-","4","AB",{"uansHour":3,"uansMinute":0},1,"4"]