Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18437 người đã làm bài

[{"list":[6,0,3,1],"N":4,"max":6},{"list":[6,8,5,1],"N":4,"orderedList":[1,5,6,8]},{"so1":5,"so2":3},{"so1":6,"so2":2,"so3":2},{"type":1,"so1":5,"so2":0,"so3":5,"kq":"+/-"},{"SBT":8,"ST":6},{"l1":"M","d1":5,"d2":3,"d":1,"color":"#009c00","subtype":0,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Gà gáy","actGio":4,"nonactGio":12,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"sớm tinh mơ","outtimereason":"buổi sáng muộn","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":7,"cIndex":17,"color":"#1b66ff"}]
["6",[1,5,6,8],"8","10","-","6","PQ",{"uansHour":6,"uansMinute":0},1,"5"]