Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm
Huyền Anh Cancer
10 điểm
Con Gái Không Dễ Bắt Lạt Đâu
10 điểm

Có 12673 người đã làm bài

[{"list":[1,5,3],"N":3,"max":5},{"list":[8,4,0,9],"N":4,"orderedList":[0,4,8,9]},{"so1":3,"so2":0},{"so1":6,"so2":3,"so3":0},{"type":0,"so1":4,"so2":6,"so3":10,"kq":"+"},{"SBT":6,"ST":6},{"l1":"M","d1":4,"d2":3,"d":0,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":3,"nonactGio":9,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":5,"cIndex":6,"color":"#fdff31"}]
["5",[0,4,8,9],"3","9","+","0","MN",{"uansHour":10,"uansMinute":0},1,"5"]