Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 17791 người đã làm bài

[{"list":[1,5,3],"N":3,"max":5},{"list":[8,4,0,9],"N":4,"orderedList":[0,4,8,9]},{"so1":3,"so2":0},{"so1":6,"so2":3,"so3":0},{"type":0,"so1":4,"so2":6,"so3":10,"kq":"+"},{"SBT":6,"ST":6},{"l1":"M","d1":4,"d2":3,"d":0,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":3,"nonactGio":9,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":5,"cIndex":6,"color":"#fdff31"}]
["5",[0,4,8,9],"3","9","+","0","MN",{"uansHour":10,"uansMinute":0},1,"5"]