Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 17792 người đã làm bài

[{"list":[3,1,4,0],"N":4,"max":4},{"list":[7,2,3],"N":3,"orderedList":[2,3,7]},{"so1":6,"so2":4},{"so1":0,"so2":0,"so3":0},{"type":1,"so1":8,"so2":7,"so3":1,"kq":"-"},{"SBT":4,"ST":2},{"l1":"M","d1":6,"d2":5,"d":1,"color":"#f063c0","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Gà gáy","actGio":4,"nonactGio":11,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":0,"timereason":"sớm tinh mơ","outtimereason":"buổi sáng muộn","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":11,"cIndex":9,"color":"#00c933"}]
["4",[2,3,7],"10","0","-","2","MN",{"uansHour":11,"uansMinute":0},0,"9"]