Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 17791 người đã làm bài

[{"list":[9,6,8,4,1],"N":5,"max":9},{"list":[1,5,2],"N":3,"orderedList":[1,2,5]},{"so1":7,"so2":2},{"so1":1,"so2":4,"so3":2},{"type":1,"so1":2,"so2":1,"so3":1,"kq":"-"},{"SBT":1,"ST":0},{"l1":"A","d1":5,"d2":3,"d":0,"color":"#f063c0","subtype":1,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em ăn trưa","actGio":11,"nonactGio":10,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi trưa","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#cf99cf"}]
["1",[1,2,5],"9","7","-","0","AB",{"uansHour":11,"uansMinute":0},0,"3"]