Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 17823 người đã làm bài

[{"list":[10,5,4],"N":3,"max":10},{"list":[2,6,0],"N":3,"orderedList":[0,2,6]},{"so1":8,"so2":1},{"so1":4,"so2":5,"so3":0},{"type":1,"so1":1,"so2":0,"so3":1,"kq":"+/-"},{"SBT":9,"ST":8},{"l1":"A","d1":4,"d2":3,"d":0,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":7,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em ăn trưa","actGio":11,"nonactGio":7,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"buổi trưa","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":10,"cIndex":11,"color":"#ff7e00"}]
["10",[0,2,6],"9","9","+","8","AB",{"uansHour":7,"uansMinute":0},1,"6"]