Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18434 người đã làm bài

[{"list":[5,2,2,1],"N":4,"max":5},{"list":[6,2,8],"N":3,"orderedList":[2,6,8]},{"so1":4,"so2":2},{"so1":6,"so2":0,"so3":3},{"type":1,"so1":1,"so2":0,"so3":1,"kq":"+/-"},{"SBT":8,"ST":6},{"l1":"A","d1":3,"d2":4,"d":1,"color":"#009c00","subtype":0,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":4,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Học trên lớp buổi sáng","actGio":9,"nonactGio":2,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi sáng","outtimereason":"buổi chiều","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":5,"cIndex":10,"color":"#00c933"}]
["5",[2,6,8],"6","9","+","6","AB",{"uansHour":4,"uansMinute":0},1,"5"]