Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18437 người đã làm bài

[{"list":[3,7,8,5],"N":4,"max":8},{"list":[7,6,9],"N":3,"orderedList":[6,7,9]},{"so1":3,"so2":2},{"so1":4,"so2":3,"so3":1},{"type":0,"so1":8,"so2":2,"so3":10,"kq":"+"},{"SBT":3,"ST":1},{"l1":"M","d1":3,"d2":4,"d":1,"color":"#f063c0","subtype":0,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Cả nhà ăn tối","actGio":7,"nonactGio":4,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"buổi chiều tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":2,"cIndex":12,"color":"#119dff"}]
["8",[9,7,6],"5","8","+","1","PQ",{"uansHour":11,"uansMinute":0},1,"4"]