Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18434 người đã làm bài

[{"list":[3,1,5,4,7],"N":5,"max":7},{"list":[4,2,6],"N":3,"orderedList":[2,4,6]},{"so1":5,"so2":2},{"so1":3,"so2":7,"so3":0},{"type":1,"so1":8,"so2":4,"so3":4,"kq":"-"},{"SBT":9,"ST":3},{"l1":"A","d1":5,"d2":4,"d":1,"color":"#3690c9","subtype":1,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":5,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em ăn trưa","actGio":12,"nonactGio":8,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":0,"timereason":"buổi trưa","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"sIndex":7,"cIndex":8,"color":"#1b66ff"}]
["7",[2,4,6],"7","10","-","3","AB",{"uansHour":2,"uansMinute":0},1,"5"]