Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18369 người đã làm bài

[{"list":[4,1,0],"N":3,"max":4},{"list":[7,5,4],"N":3,"orderedList":[4,5,7]},{"so1":7,"so2":3},{"so1":2,"so2":3,"so3":4},{"type":1,"so1":7,"so2":3,"so3":4,"kq":"-"},{"SBT":0,"ST":0},{"l1":"A","d1":4,"d2":5,"d":1,"color":"#009c00","subtype":1,"l2":"B","l3":"C","l4":"D"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Cả nhà ăn tối","actGio":7,"nonactGio":1,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":2,"timereason":"buổi chiều tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#fdff31"}]
["4",[4,5,7],"10","9","-","0","CD",{"uansHour":5,"uansMinute":0},0,"4"]