Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18038 người đã làm bài

[{"list":[4,7,1,2,4],"N":5,"max":7},{"list":[0,1,3],"N":3,"orderedList":[0,1,3]},{"so1":2,"so2":3},{"so1":4,"so2":1,"so3":1},{"type":1,"so1":3,"so2":1,"so3":2,"kq":"-"},{"SBT":6,"ST":3},{"l1":"M","d1":4,"d2":5,"d":1,"color":"#922780","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":9,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Học trên lớp buổi sáng","actGio":9,"nonactGio":3,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":2,"timereason":"buổi sáng","outtimereason":"buổi chiều","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":3,"cIndex":1,"color":"#16d0ff"}]
["7",[0,1,3],"5","6","-","3","PQ",{"uansHour":9,"uansMinute":0},0,"5"]