Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18298 người đã làm bài

[{"list":[2,2,1,5,0],"N":5,"max":5},{"list":[6,7,8,9],"N":4,"orderedList":[6,7,8,9]},{"so1":2,"so2":5},{"so1":3,"so2":1,"so3":5},{"type":0,"so1":1,"so2":2,"so3":3,"kq":"+"},{"SBT":3,"ST":3},{"l1":"M","d1":6,"d2":4,"d":0,"color":"#3690c9","subtype":0,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em tập thể dục buổi sáng","actGio":6,"nonactGio":3,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi sáng sớm","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":7,"cIndex":17,"color":"#16d0ff"}]
["5",[6,7,8,9],"5","9","+","3","PQ",{"uansHour":11,"uansMinute":0},0,"5"]