Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Cô gái bí mật
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
megurine luka
10 điểm
Natsu Dragneel
10 điểm

Có 18431 người đã làm bài

[{"list":[5,2,10,2],"N":4,"max":10},{"list":[8,7,1,3],"N":4,"orderedList":[1,3,7,8]},{"so1":8,"so2":0},{"so1":1,"so2":2,"so3":1},{"type":1,"so1":1,"so2":1,"so3":0,"kq":"-"},{"SBT":1,"ST":0},{"l1":"M","d1":3,"d2":4,"d":0,"color":"#f09600","subtype":1,"l2":"N","l3":"P","l4":"Q"},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":9,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em ăn tối","actGio":7,"nonactGio":2,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"buổi tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0},{"sIndex":7,"cIndex":14,"color":"#ff6666"}]
["10",[1,3,7,8],"8","4","-","0","PQ",{"uansHour":9,"uansMinute":0},0,"5"]