Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyen Khanh Toan
10 điểm
Lương Duy Tiến
10 điểm
Nguyễn Minh Huy
10 điểm
Nguyễn Thị Thu Uyên
10 điểm
Trần Yến Nhi
10 điểm

Có 1077 người đã làm bài

[[1,2],"0",{"ps1":[2,7],"ps2":[5,7],"sig1":1,"sig2":-1,"pos":1,"signX":1,"ty":0},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":9},"0","0","0","0","0",{"x":[48,30,248,230],"t":0,"N":6,"c":1,"s":1,"lc":0,"gt":[2,1,0]}]
["\frac{1}{2}",["10","14"],"-1","\frac{1}{2}",["234"],"1",["50"],"0","0","ihk"]