Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm

Có 5448 người đã làm bài

[{"so1":6,"so2":4},{"so1":5,"so2":14},{"so1":19,"so2":10},{"so1":55,"so2":23},{"so1":48,"so2":21},{"so1":27,"so2":50,"dv":"m"},{"so1":85,"so2":10,"dv":"cm"},{"type":5,"dm":90},{"N":3,"max":19,"orderedList":[8,38,65],"list":[8,38,65]},{"N":5,"max":46,"orderedList":[16,13,12,3,2],"list":[12,3,2,13,16]},{"type":1,"so1":45,"so2":57},{"so1":36,"so2":2},{"so2":48,"so1":30},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":83,"so2":50,"so3":14},{"type":0,"a":87,"b":85,"c":84},{"so1":47,"so2":50,"idx":12},{"so1":52,"so2":40,"idx":12},{"socanviet":51},{"sIndex":6,"cIndex":13,"color":"#8fff16"},{"opt":1,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":8,"points":[{"x":32,"y":186},{"x":88.75,"y":35},{"x":111.5,"y":106},{"x":138.25,"y":138},{"x":196,"y":68},{"x":238.75,"y":82},{"x":282.5,"y":139},{"x":323.25,"y":99}],"type":3,"c":4,"let":9}]
["100","6 chục + 4 đơn vị","9","78","27","77","75","9",[8,38,65],[16,13,12,3,2],{"ans0":"57 - 45","ans1":"12"},{"ans0":"36 - 2","ans1":"34"},{"ans0":"48 + 30","ans1":"78"},{"A":"83","B":"33"},">",{"ans1":"47 + 50 = 97","ans2":"97"},{"ans1":"52 - 40 = 12","ans2":"12"},"51","9","2"]