Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Mỹ Anh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Namikaze Minato
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 3252 người đã làm bài

[{"so1":2,"so2":6},{"so1":3,"so2":24},{"so1":50,"so2":10},{"so1":22,"so2":42},{"so1":71,"so2":30},{"so1":73,"so2":1,"dv":"dm"},{"so1":62,"so2":62,"dv":"m"},{"type":5,"dm":50},{"max":35,"list":[64,69,94],"orderedList":[64,69,94],"N":3},{"list":[78,9,1,63],"N":4,"orderedList":[78,63,9,1]},{"type":1,"so1":54,"so2":76},{"so1":72,"so2":60},{"so2":27,"so1":41},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":54,"so2":44,"so3":51},{"type":0,"a":87,"b":97,"c":70},{"so1":41,"so2":58,"idx":6},{"so1":38,"so2":21,"idx":0},{"socanviet":8},{"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#5674b9"},{"opt":1,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":10,"points":[{"x":29,"y":186},{"x":62,"y":166},{"x":84,"y":151},{"x":119,"y":183},{"x":155,"y":150},{"x":190,"y":71},{"x":224,"y":107},{"x":249,"y":172},{"x":273,"y":30},{"x":307,"y":206}],"type":6,"c":1,"let":4}]
["80","5 chục + 4 đơn vị","40","64","41","74","0","5",[64,69,94],[78,63,9,1],{"ans0":"76-54","ans1":"22"},{"ans0":"72-60","ans1":"12"},{"ans0":"27+41","ans1":"68"},{"A":"54","B":"10"},"<",{"ans1":"41+58=99","ans2":"99"},{"ans1":"38-21=17","ans2":"17"},"8","6","6"]