Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiêu
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
adsasxasasda
10 điểm

Có 5880 người đã làm bài

[-17,54,{"number1":-99,"number2":-59},{"list":[15,57,-10,-77],"N":4,"orderedList":[-77,-10,15,57]},-8,{"number1":45,"number2":46},{"type":1,"number1":-9,"number2":16},{"type":1,"edges":[6,13,19],"goc":4,"ngon":3,"dv":0},{"edges":[16,9,9],"dv":1,"diem":1},{"type":1,"alpha":160,"colorID":7,"name":3,"start":20}]
[[1,2],"-54","<",[-77,-10,15,57],"8","91","7",[0],[1],"160"]