Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiêu
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
adsasxasasda
10 điểm
ASDDDDDDDDDDD3
10 điểm

Có 5575 người đã làm bài

[13,-23,{"number1":-41,"number2":25},{"list":[-42,-64,23,87,9],"N":5,"orderedList":[-64,-42,9,23,87]},-44,{"number1":-62,"number2":-11},{"type":1,"number1":-39,"number2":33},{"type":0,"edges":[22,11],"goc":5,"ngon":3,"dv":0},{"edges":[8,21,13],"dv":1,"diem":6},{"type":3,"alpha":60,"colorID":3,"name":4,"start":95}]
[[0,2],"23","<",[-64,-42,9,23,87],"44","-73","-6",[0],[0],"25"]