Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiêu
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
adsasxasasda
10 điểm
ASDDDDDDDDDDD3
10 điểm

Có 5574 người đã làm bài

[[27,9],-50,{"number1":-16,"number2":-58},{"list":[24,-4,45,-8],"N":4,"orderedList":[-8,-4,24,45]},13,{"number1":-58,"number2":-29},{"type":2,"number1":-15,"number2":48},{"type":1,"edges":[11,22,32],"goc":2,"ngon":2,"dv":0},{"edges":[12,10,9],"dv":0,"diem":1},{"type":2,"alpha":20,"colorID":5,"name":4,"start":145}]
[[0,2],"50",">",[-8,-4,24,45],"13","-87","33",[1],[3],"20"]