Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đào Minh Tiến
10 điểm
tran van thang
10 điểm
Dương Phan Quang Bách
10 điểm
nguyễn hương giang
10 điểm
Xuân Đức
10 điểm

Có 3349 người đã làm bài

[{"a":3.85,"b":3.44,"type":1,"ans":0.41},{"type":0,"list":[49.14,9.774,504],"size":3,"max":504,"min":9.774},{"value":68.92,"mul":100,"type":1,"ans":0.6892},{"type":0,"typeA":6,"typeB":4,"A":154.5,"B":1.545},{"typeA":2,"typeB":4,"mul":3600,"A":4,"B":14400,"list_multiple":[60,60]},{"id":27,"so":2.1},{"so2":48,"so1":2.6976},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":1.3,"y":7}},{"so2":7.48,"so1":20.944},{"id":7,"so":3.3,"type":0}]
[{"phannguyen":"0","phanle":"41"},"504","0,6892","1,545","14400","84","0,0562","13","2,8","4,125"]