Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

bingojeo
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm
kaitokid
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
MatsukazeTenma
10 điểm

Có 2542 người đã làm bài

[{"so1":51257,"so2":80},{"A":33,"B":31,"correctAns":0},{"type":17,"a":12,"b":35,"i":5},{"type":3,"a":72,"b":24,"i":3},{"region":0,"Ax":129,"Ay":153,"alpha":4,"kq":2,"goc":103,"colorid":5},{"sType":2,"sIndex":3,"cIndex":6,"color":"#fdff31","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":235,"y":35},{"x":265,"y":180},{"x":65,"y":180}],"cDai":20,"cRong":15,"x":0,"subtype":0},{"type":2,"alpha":30,"da":0,"start":30,"colorID":4},{"d1":26,"d2":40,"scale":4,"dv":1,"help":false,"color":"#f063c0"},{"num1":3479,"num2":93},{"idx":2,"unitCost":20,"d":30,"r":50}]
["4100560",[0,2],"17500","400",2,"120",0,"1040",{"list":[10437,31311],"result":323577},"75"]