Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

bingojeo
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm
kaitokid
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
10 điểm

Có 2556 người đã làm bài

[{"so1":89192,"so2":60},{"A":26,"B":12,"correctAns":1},{"type":1,"a":6,"b":25,"i":2},{"type":4,"a":66,"b":15,"i":2},{"region":1,"Ax":123,"Ay":69,"alpha":9,"kq":1,"goc":70,"colorid":3},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#5674b9","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"type":2,"alpha":70,"da":0,"start":105,"colorID":2},{"d1":46,"d2":46,"scale":3,"dv":2,"help":false,"color":"#3690c9"},{"num1":4481,"num2":27},{"idx":2,"unitCost":18,"d":40,"r":50}]
["5351520",[1,3],"225","300",1,"72",0,"2116",{"list":[31367,8962],"result":120987},"3600"]