Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Mai Đức Dũng
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 2958 người đã làm bài

[{"z":1,"x":6,"y":4,"xy":64},{"num2":6,"num1":114,"type":1},{"num2":2,"num1":6,"type":0},{"so1":33,"so2":4,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":25},{"so2":8,"so1":11,"idx":4},{"so2":4,"so1":68,"idx":8},{"idx":5,"type":0,"donvi":4,"metricIdx":1,"d1":9,"d2":5,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#119dff"},{"typeA":2,"typeB":0,"A":1800,"B":18}]
["64","108","3",{"ans2":"70"},"5",{"ans1":"11x8=88","ans2":"88"},{"ans1":"68:4=17","ans2":"17"},"36","4","18"]