Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Mai Đức Dũng
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 2952 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":1,"xy":11},{"num2":6,"num1":588,"type":1},{"num2":8,"num1":64,"type":1},{"so1":6,"so2":19,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":36},{"so2":4,"so1":21,"idx":1},{"so2":8,"so1":88,"idx":11},{"idx":7,"type":0,"donvi":8,"metricIdx":1,"d1":9,"d2":5,"qd":0,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#ff7e00"},{"typeA":4,"typeB":6,"A":43,"B":4300}]
["88","582","8",{"ans2":"31"},"6",{"ans1":"21x4=84","ans2":"84"},{"ans1":"88:8=11","ans2":"11"},"40","0","4300"]