Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Mai Đức Dũng
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 2909 người đã làm bài

[{"z":4,"x":2,"y":0,"xy":20},{"num2":6,"num1":414,"type":1},{"num2":10,"num1":10,"type":0},{"so1":31,"so2":30,"idx":8,"help":false},{"so2":1,"so1":1},{"so2":3,"so1":14,"idx":10},{"so2":9,"so1":90,"idx":3},{"idx":10,"type":1,"donvi":3,"metricIdx":1,"d1":7,"d2":3,"qd":1,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":17,"color":"#16d0ff"},{"typeA":4,"typeB":6,"A":360,"B":36000}]
["80","408","100",{"ans2":"92"},"1",{"ans1":"14 x 3 = 42","ans2":"42"},{"ans1":"90 : 9 = 10","ans2":"10"},"21","1","36000"]