Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Mai Đức Dũng
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 2956 người đã làm bài

[{"z":3,"x":3,"y":1,"xy":31},{"num2":6,"num1":126,"type":1},{"num2":9,"num1":63,"type":0},{"so1":21,"so2":55,"idx":2,"help":false},{"so2":8,"so1":32},{"so2":3,"so1":25,"idx":10},{"so2":3,"so1":42,"idx":5},{"idx":9,"type":0,"donvi":7,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":4,"qd":0,"color":"#009c00"},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#ff6666"},{"typeA":1,"typeB":0,"A":90,"B":9}]
["93","120","7",{"ans2":"97"},"4",{"ans1":"25*3=75","ans2":"75"},{"ans1":"42/3=14","ans2":"14"},"28","4","9"]