Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6613 người đã làm bài

[{"so1":39,"so2":37,"so3":76,"list":[37,76,39]},{"so":8,"missed":0},{"type":0,"seed":0,"so2":70,"so1":17},{"seed":1,"so1":31,"so2":4},{"so1":29,"so2":19},{"so1":56,"so2":7},{"so1":42,"so2":24},{"so1":53,"so2":15,"idx":5},{"so1":49,"so2":14,"idx":2},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#119dff"}]
[{"num1":"37","num2":"39","num3":"76"},"8",{"ans0":"70 - 17 = 53","ans1":"53"},"27","10","49",{"ans0":"42 - 24 = 18","ans1":"18"},{"ans1":"53 + 15 = 68","ans2":"68"},{"ans1":"49 - 14 = 35","ans2":"35"},{"ua":["ST","TU","UV","VS"],"ta":["ST","TU","UV","VS"]}]