Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6624 người đã làm bài

[{"so1":39,"so2":55,"so3":94,"list":[55,39,94]},{"so":2,"missed":0},{"type":1,"seed":0,"so2":90,"so1":37},{"seed":1,"so1":31,"so2":4},{"so1":84,"so2":73},{"so1":52,"so2":6},{"so1":68,"so2":2},{"so1":22,"so2":78,"idx":6},{"so1":99,"so2":44,"idx":16},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#ff7e00"}]
[{"num1":"55","num2":"39","num3":"94"},"2",{"ans0":"53","ans1":"53"},"27","11","46",{"ans0":"70","ans1":"70"},{"ans1":"22+78=100","ans2":"100"},{"ans1":"99-44=55","ans2":"55"},{"ua":["QT","TS","SR","RQ"],"ta":["QR","RS","ST","TQ"]}]