Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Rồng Mặt Xệ
10 điểm

Có 6535 người đã làm bài

[{"so1":19,"so2":48,"so3":67,"list":[19,48,67]},{"so":7,"missed":0},{"type":1,"seed":0,"so2":80,"so1":71},{"seed":1,"so1":81,"so2":8},{"so1":64,"so2":19},{"so1":83,"so2":4},{"so1":49,"so2":23},{"so1":17,"so2":75,"idx":17},{"so1":70,"so2":26,"idx":13},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#8fff16"}]
[{"num1":"19","num2":"48","num3":"67"},"7",{"ans0":"80-71","ans1":"9"},"73","45","79",{"ans0":"49-23","ans1":"26"},{"ans1":"17+75=92","ans2":"92"},{"ans1":"70-26=44","ans2":"44"},{"ua":["PR","RQ","QP"],"ta":["PQ","QR","RP"]}]