Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Rồng Mặt Xệ
10 điểm

Có 6481 người đã làm bài

[{"so1":29,"so2":16,"so3":45,"list":[16,45,29]},{"so":7,"missed":1},{"type":1,"seed":0,"so2":50,"so1":19},{"seed":1,"so1":81,"so2":8},{"so1":64,"so2":9},{"so1":73,"so2":8},{"so1":48,"so2":20},{"so1":15,"so2":58,"idx":3},{"so1":75,"so2":15,"idx":11},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#8fff16"}]
[{"num1":"16","num2":"29","num3":"45"},"7",{"ans0":"50 - 19","ans1":"31"},"73","55","65",{"ans0":"48 - 20","ans1":"28"},{"ans1":"15 + 58 = 73","ans2":"73"},{"ans1":"75 - 15 = 60","ans2":"60"},{"ua":["D","E","G","F"],"ta":["DE","EF","FG","GD"]}]