Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6591 người đã làm bài

[{"so1":59,"so2":39,"so3":98,"list":[39,59,98]},{"so":7,"missed":1},{"type":0,"seed":0,"so2":40,"so1":8},{"seed":1,"so1":81,"so2":4},{"so1":48,"so2":24},{"so1":58,"so2":1},{"so1":36,"so2":35},{"so1":74,"so2":10,"idx":15},{"so1":34,"so2":13,"idx":16},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#119dff"}]
[{"num1":"39","num2":"59","num3":"98"},"7",{"ans0":"40-8","ans1":"32"},"77","24","57",{"ans0":"36-35","ans1":"1"},{"ans1":"74+10","ans2":"84"},{"ans1":"34-13","ans2":"21"},{"ua":["tu","uv","xv","tx"],"ta":["TU","UV","VX","XT"]}]